Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sp4cieszyn.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

• brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
• dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
• brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
• brak mapy serwisu

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Kasprzyńska, adres poczty elektronicznej . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 338520733. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek składa się z części administracyjno-socjalnej, części lekcyjnej, stołówki połączony przewiązką z budynkiem basenowo-sportowym.
Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia. Główne od strony Pl. Wolności 7a oznaczone jako Wejście główne. Do wejścia prowadzą schody. Drugie wejście od strony dziedzińca, do którego prowadzą również schody. Sekretariat znajduje się na 1 piętrze po prawej stronie. W : Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie nie ma przejść zabezpieczonych bramkami.
Budynek szkoły nie jest przystosowany dla osób na wózkach. Na klatkach schodowych zamontowane poręcze.
Budynek basenowo-sportowy jest dostosowany dla osób na wózkach.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W szkole istnieją trzy kondygnacje, do których prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych (piwnica : szatnie , archiwum, parter: kuchnia , jadalnia, sale lekcyjne gabinet pedagoga, biuro intendentki, piętro: sekretariat , biura , gabinet dyrektora, pokój nauczycielski , sale lekcyjne, drugie piętro : biblioteka, gabinet pielęgniarki, sale lekcyjne). W budynku nie ma windy. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
W budynku basenowo-sportowym istnieją dwie kondygnacje dostosowane dla osób niepełnosprawnych (recepcja, szatnie niecka basenowa, pomieszczenie socjalne, pierwsze piętro : sala gimnastyczna , szatnie ), w budynku jest winda oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Boczne wejście na obiekt basenowo-sportowy. Parking własność II Liceum Ogólnokształcącego. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku szkoły. Brak miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność do tłumacza języka migowego

W Szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Szkole nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Szkołą Podstawowa nr 4 w Cieszynie poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres:  ,