Szkoła – szansą i wyzwaniem

O projekcie

Od listopada 2008 r. cieszyńskie szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem prowadzącym jest gmina Cieszyn rozpoczęły realizację projektu: „Szkoła – szansą i wyzwaniem”.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt został złożony przez Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miejskiego w Cieszynie w czerwcu tego roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, gdzie uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Na działania realizowane w placówkach oświatowych od 1.11. 2008 roku do 31.10.2010 roku przyznano kwotę : 827 788,00 PLN. Projekt „Szkoła szansą i wyzwaniem” skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych poszerza w zdecydowany sposób ofertę zajęć prowadzonych dotychczas przez te placówki. Ma na celu stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów.

Uczniowie mający trudności z opanowaniem wymaganego materiału będą mogli uczęszczać na dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze zarówno z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, jak i humanistycznych. Tego typu zajęciami zostaną objęci również uczniowie klas najmłodszych, I –III.

Uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjaliści mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, co pozwoli im na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, uaktywni do podejmowania samodzielnych działań. W ofercie szkół znajdują się m.in. zajęcia z grupy przedmiotów ścisłych, koła zainteresowań: przyrodnicze, geograficzne z elementami edukacji europejskiej, biologiczno – ekologiczne, matematyczne, informatyczne, a także zajęcia z przedmiotów humanistycznych: koła literackie, regionalne, dziennikarskie, historyczne. Szkoły zaplanowały dla swoich podopiecznych sporo zajęć artystycznych: koła teatralne, muzyczne, taneczne, wokalne, plastyczne, fotograficzne. Nie zabrakło również miejsca na naukę języków obcych: obok języka angielskiego pojawia się i język niemiecki, a także rosyjski i czeski.

Ważnym zadaniem realizowanym w ramach projektu jest wspomaganie psychologiczno – pedagogiczne, socjoterapeutyczne, motoryczne. Uczniowie z różnego rodzaju dysfunkcjami będą mogli skorzystać z pomocy logopedy, psychologa, terapeuty

Każda szkoła realizuje odrębny program zajęć według ustalonego harmonogramu, dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów , ich zainteresowań, oparty na autorskich projektach nauczycieli. W trakcie trwania projektu będą organizowane również wycieczki edukacyjne, konkursy tematyczne, wystawy. Zaplanowano, np. 60 takich wycieczek, 40 konkursów. W ciągu tygodnia we wszystkich placówkach realizowanych jest w sumie 238 godzin zajęć dydaktycznych.

Projekt zakłada, że wsparciem zostanie objętych ok. 913 uczniów szkół podstawowych i 607 uczniów gimnazjów, co stanowi 50 % wszystkich uczniów. Należy dodać, że około 100 uczniów to osoby niepełnosprawne.

D.Łabaj – koordynator projektu

źródło: www.cieszyn.pl

ZałącznikWielkość
Szkoła – szansą i wyzwaniem276.44 KB