„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Od 02.11.2010r. kl. I a uczestniczyła w realizacji Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Jest to Projekt Edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasadniczym celem Projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywało się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Założenia tej teorii  zostały wykorzystane podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych „Odkrywamy i rozwijamy nasze talenty, zdolności i zainteresowania.” Realizacja zadań odbywała się w oparciu o mój własny, autorski program. Znając profile inteligencji dzieci oraz ich zainteresowania i możliwości starałam się dobierać najwłaściwsze sposoby oddziaływań, aby wzmocnić ich „mocne strony” i rozwijać „słabsze”. Praca z dziećmi prowadzona była podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach, 3 godz. tygodniowo od  02.01.2011 – 13.06.2011r. Dzieci z radością uczestniczyły w zajęciach. Podejmowały rożne działania w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań w których miały do dyspozycji wiele ciekawych pomocy dydaktycznych. Zajęcia te sprzyjały rozwijaniu wszystkich inteligencji, odczuwaniu radości ze zdobywania wiedzy, rozwijały zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz profilem inteligencji. 13.06.2011r. dzieci zaprezentowały swoje umiejętności na pokazie kończącym III etap projektu „Pierwszaki”.